Bildiriler

Bildiri Göndermek için Tıklayınız...

 

BİLDİRİ ÖZETİ SON GÖNDERİM TARİHİ: EKİM 2018

KABUL EDİLEN ÖZET BİLDİRİLERİN YAZARLARIN İSTEMESİ HALİNDE KONGRE ELEKTRONİK KİTABINDA YAYINLANMASI İÇİN BİLDİRİ TAM METİN SON GÖNDERİM TARİHİ: 10 EKİM 2018


*Protez-Ortez ve Biyomekanik alanından bildiriler kabul edilecektir.

*Sözel bildirilere birinci, ikinci ve üçüncülük ödülleri verilecektir. Tüm ödüller kongre kapanış töreninde ilgililere takdim edilecektir.

*Özet bildiri son gönderim tarihi 8 Ekim 2018'e
 
Tam Metin bildiri son gönderim tarihi  10 Ekim 2018'e uzatılmıştır.
Tam metin bildirileri yazım kurallarına uymak koşuluyla word dosyası halinde kongre sekretaryasına mail atmaları gerekmektedir.

BİLDİRİ KOŞULLARI

 • Bildiriler online olarak kabul edilecektir. Posta, faks ve e-mail yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir
 • Bildiri gönderimi yapılırken yazarların sunum tercihi (sözel, poster, tam metin) belirtilmelidir.
 • Bildiri özetleri hem Türkçe, hem İngilizce gönderilecektir.
 • Bildiride yazarlarının adı-soyadı, çalıştığı kurum ve şehir açıkça belirtilmelidir.
 • Adlarda akademik unvan kullanılmamalıdır.
 • Özet başlığının yalnız ilk harfi büyük yazılmalıdır (başlıkta kısaltma kullanılmamalıdır).
 • Bildiri özeti için en fazla 250 kelime kullanılmalıdır.
 • Bildiriler amaç (purpose), yöntem (method), bulgular (results) ve tartışma (conclusion) başlıklarını içermelidir.
 • Bildiri sonunda en az 3 en fazla 5 anahtar kelime yer almalıdır.
 • Bir katılımcı en fazla iki bildiri gönderebilir.
 • Bir katılımcı en fazla iki bildiri sunabilir.
 • Bildirilerin kongre elektronik kitabında yer alabilmesi için, bildiri sahiplerinden en az birinin kongreye kayıtlı olması gerekmektedir.
 • Kongre kayıtları tek isme yapıldığı için, bildirideki diğer isimleri kapsamamaktadır.

Poster Bildiri Hazırlama Kuralları

 • Posterler 70X90 cm (90 cm yükseklik, 70 cm genişlik) boyutlarında yapılmalıdır.
 • Posterde sorumlu yazar isminin altı çizili olmalıdır.
 • Sorumlu yazar kongreye kayıtlı olmalıdır.
 • Posterler, organizasyon komitesince bildirilecek tarih ve saatte, belirtilen yere asılacaktır.
 • Posterlerde tüm yazarların kurum ve iletişim bilgilerine yer verilmesi gerekmektedir.
 • Yazarların, poster tartışması için belirtilen gün, saat ve yerde posterleri başında hazır bulunmaları gerekmektedir.

Sözel Bildiri Sunum Kuralları

 • Sözel sunumlar Türkçe veya İngilizce olarak yapılacaktır.
 • Sözel sunumların tartışma dahil süresi 10 dakikayı geçmemelidir.
 • Sözel sunumlar zamanından önce mutlaka kontrol edilmelidir.

Kabul Edilen Özetler

 • Değerlendirilen bildiri ve posterlerin sunum kabulleri için sonuç yazısı gönderilecektir.
 • Kabul edilen bildiri özetlerinin sunumlarının yapılabilmesi için, sunumu yapacak olan bildiri sahibinin kaydını yaptırmış olması zorunludur.
 • Sözel veya poster sunumu yapılmayan özetler elektronik kongre kitabında yayınlanmayacaktır.

Tam Metin Bildiri Yazım Kuralları

 • Bildiri tam metni için A4 tipi kâğıt seçilmeli, üst ve alt kenar boşlukları için 2,5 cm, solda 3 cm ve sağ kenar boşlukları için 2,0 cm kullanılmalıdır.
 • Çalışmanın başlığı, sayfanın üstünden 2.5 cm uzaklıkta bulunan bir çizgiye ortalanmalıdır. Başlık 12-punto Times New Roman ve koyu olmalıdır.
 • Times New Roman 12 punto ve 1,5 satır aralığında yazılmalı, paragraf aralarında boşluk bırakılmamalıdır. Paragraflar iki yana yaslanmalı, girinti kullanılmamalıdır.
 • Makaleler Türkçe veya İngilizce olarak yazılmalıdır.
 • Bildiri tam metni bütün öğeleri ile birlikte en fazla 4-10 sayfa uzunluğunda olmalıdır.
 • Tablo, grafik ve şekiller numaralandırılmalıdır.
 • Tablo ve resim yazıları 9 punto olmalıdır.
 • Sayfa numarası eklenmemelidir.

Bildirilerin Tam Metin Formatı Aşağıdaki Kurallara Göre Hazırlanmalıdır.

 • TÜRKÇE BAŞLIK
 • (İngilizce Başlık)
 • Adı Soyadı1, Adı Soyadı2
 • 1 Kurum Adı, Bölüm, Şehir, Ülke, e-posta
 • 2 Kurum Adı, Bölüm, Şehir, Ülke, e-posta

ÖZET

 • Özet, en fazla 250 kelime uzunluğunda, 12 punto Times New Roman, 1,15 satır aralığı ve italik olmalıdır.
 • Anahtar Kelimeler: En az 3 en fazla 5 anahtar kelime olmalıdır.

ABSTRACT

 • The summary should be no more than 250 words long, 12 pt size, Times New Roman, 1,15 spaced and italic)
 • Key words:  Its should be minimum 3 or maximum 5 words.

GİRİŞ

Tam metin yazımınına  “Giriş” bölümü ile başlanmalı ve alt başlıklar ile devam edilmelidir. Alt başlıklar italik, kalın ve sola dayalı olmalıdır. Başlıklar ve metin ile tablolar ve şekiller arasında bir satır boşluk bırakılmalıdır.

Araştırma bildirilerinin tam metni, Özet ve Abstract bölümleri sonrasında '1.Giriş, 2.Yöntem, 3.Bulgular, 4.Tartışma, Sonuç ve 5.Kaynakça' bölümlerini içermedir. Kaynaklar metin içinde geçiş sırasına göre numaralandırılmalıdır.

Kaynak yazımı Vancouver sistemine göre aşağıdaki şekilde yazılmalıdır.

Standart Dergi Makalesi:
Intiso D, Santilli V, Grasso MG, et al. Rehabilitation of walking with electromyographic biofeedback in foot-drop after stroke. Stroke. 1994;25:1189-1192.

Standart Dergi Makalesi (dergi eki içeren sayıda çıkmışsa):
Irzyk K, Bienias P, Kostrubiec M, et al. Six-minute walk test reflects neurohormonal activation and right ventricular function in systemic sclerosis patients. Clin Exp Rheumatol. 2013;31(2 Suppl 76):S18-S23.

Elektronik Formatta Makale:
Gibson N, Johnston K, Bear N, et al. Expiratory flow limitation and breathing strategies in overweight adolescents during sub maximal exercise. Int J Obes (Lond). 2013 Jul 30. doi: 10.1038/ijo.2013.137.

Kitap:
Getzen TE. Health Economics: Fundamentals of Funds. New York: John Wiley & Sons; 1997.

Kitap Bölümü:
Porter RJ, Meldrum BS. Antiepileptic drugs. In: Katzung BG, editor. Basic and clinical pharmacology. 6th ed. Norwalk, CN: Appleton and Lange; 1995. p. 361-80.